Những Sự kiện Đạt tiêu chuẩn & Chi phí

Những Sự kiện Đạt tiêu chuẩn và Chi phí

Có các loại sự kiện cụ thể có thể xảy ra mà Gia đình vì Gia đình có thể cung cấp các hỗ trợ và các cách nhất định để cung cấp viện trợ cho nhân viên của mình. Bên phải là một danh sách “Các Sự kiện Đạt tiêu chuẩn” và “Các Chi phí Đạt tiêu chuẩn” đủ điều kiện để được chi trả bởi tổ chức Gia đình vì Gia đình. 

Nếu quý vị không chắc chắn là chi phí của mình có đủ điều kiện không, hoặc vẫn còn câu hỏi về chương trình, xin vui lòng Quý vị có thể gửi câu hỏi của quý vị thông qua trang liên hệ với chúng tôi.