Chương trình

Quỹ Hỗ trợ Khó khăn của Gia đình vì Gia đình dành cho Nhân viên

The Family for Families Employee Hardship Assistance Fund is established to help employees experiencing significant financial strain caused by natural disasters or personal hardships. All employees of the Coors Family majority-owned Companies—CoorsTek, Goosecross Cellars, Liberty Woods International, Mad Greens, MJB Wood Group, Snappy Salads—are eligible to apply for assistance.

Những Sự kiện Đạt tiêu chuẩn & Chi phí

Có các loại sự kiện cụ thể xảy ra mà Gia đình vì Gia đình có thể cung cấp các hỗ trợ và các cách nhất định để cung cấp viện trợ cho nhân viên của mình.

Đọc thêm

Những Sự kiện Không đạt tiêu chuẩn & Chi phí

Để giúp hợp lý hóa các yêu cầu và tối đa hóa tác động của việc trao đi của các nhân viên, đây là danh sách các chi phí sẽ không được xem xét để nhận trợ cấp.

Đọc thêm