Đơn Đề nghị Tài trợ

Mẫu Đơn Đề nghị Tài trợ Quỹ Hỗ trợ Khó Khăn cho Nhân viên

Để đăng ký nhận hỗ trợ thông qua Gia đình vì Gia đình, xin vui lòng sử dụng nút “Nạp đơn ở đây” ngay dưới đây. Điều này sẽ đưa quý vị đến một mẫu đơn bảo mật nơi quý vị có thể điền thông tin cần thiết để được xem xét hỗ trợ.

Please review the Program Overview to ensure your request will qualify for assistance.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về việc nạp đơn, xin vui lòng liên hệ với Gia đình vì Gia đình tại đây.

Thông tin của quý vị sẽ được giữ bí mật và sẽ không được chia sẻ với chủ lao động của quý vị hoặc bất kỳ bên ngoài nào. Nếu quý vị có bất kỳ mối quan tâm nào, quý vị có thể xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi ở đây.